top of page

Transparență decizională

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 și a legii nr. 52 / 2003 în anul 2022 (Click.)

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Barta Mária

 

Lista documentelor de interes public:

 

- hotărârile adoptate de consiliul local și dispozițiile primarului, cu excepția celor cu caracter secret și a celor care conțin informații cu caracter personal,
- organigrama primăriei și statul de funcții,
- regulamentul de organizare şi funcţionare al primăriei și al consiliului local,
- anunţuri privind concursuri organizate în cadrul primăriei,
- anunţuri de licitaţii, achiziții publice,
- lista certificatelor de urbanism, 
- lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare, 
- sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil, impozitele și taxele locale
- programele şi strategiile proprii.

 

Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate de instituție:

 

Statutul comunei.

 

Monografia comunei.

 

Programe, proiecte de strategii şi prognoze de dezvoltare economico-socială a comunei.

 

Lucrări privind alegerile locale.

 

Lucrări privind alegerile generale.

 

Listele electorale permanente.

 

Lucrări privind constituirea consiliului local, regulamentul de funcționare al consiliului local.

 

Lucrări privind organizarea recensământului.

 

Lucrări privind organizarea referendumului și a adunărilor publice.

 

Dosarele şedinţelor consiliului local cu hotărârile consiliului local.

 

Registru de evidenţă a hotărârilor consiliului local.

 

Lucrări privind activitatea comisiilor de specialitate ale consiliului local și activitatea consilierilor.

 

Dispoziţiile primarului.

 

Registru de evidenţă a dispoziţiilor primarului.

 

Lucrări privind evidența și administrarea domeniului public şi privat al comunei.

 

Lucrări privind înfiinţarea, organizarea şi activitatea serviciilor publice, gospodărie comunală.

 

Lucrări privind arhivarea documentelor (nomenclatorul arhivistic, inventarierea, selecţionarea).

 

Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice.

 

Registru de evidenţă a sigiliilor şi ştampilelor.

 

Lucrări privind procesele civile, penale, litigii de muncă în instanță.

 

Lucrări cu privire la activitatea notarială, deschiderea procedurii succesorale.

 

Registrul unic de control.

 

Registre de stare civilă.

 

Evidența registrelor de stare civilă.

 

Documente care stau la baza înregistrării nașterii.

 

Documente care stau la baza înregistrării căsătoriei.

 

Documente care stau la baza înregistrării decesului.

 

Documente care stau la baza înscrierii mențiunilor.

 

Liste cu evidenţa CNP şi acte privind atribuirea şi gestionarea CNP.

 

Documente cu caracter normativ sau orientativ privind activitatea de stare civilă.

 

Registru de intrare-ieşire a documentelor de stare civilă.

 

Registru pentru gestionarea certificatelor de stare civilă.

 

Registru procese-verbale de îndrumare și control pe linie de stare civilă.

 

Corespondenţa de stare civilă, acte privind eliberarea certificatelor de stare civilă, a extraselor şi a altor dovezi de stare civilă, borderouri privind livretele de familie.

 

Statistică pe linie de stare civilă.

 

Statutul personalului, regulamente, organigrame, state de funcţii, contracte colective de muncă.

 

Dosare de personal.

 

Registrul general al salariaţilor.

 

Lucrări privind activitatea de personal (adeverinţe eliberate salariaţilor, protecţia muncii).

 

Declaraţii de avere şi de interese.

 

Planificarea concediilor de odihnă.

 

Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, perfecţionarea pregătirii profesionale.

 

Lucrări privind ședințele de lucru.

 

Documente cu caracter normativ sau orientativ emise de organele centrale.

 

Documente cu caracter normativ sau orientativ emise de consiliul judeţean, instituţia prefectului și alte organe județene.

 

Corespondenţa cu organele centrale, consiliul judeţean, instituţia prefectului și alte organe județene.

 

Corespondenţa cu alte instituţii şi personane fizice.

 

Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei.

 

Condici și borderouri de predare și expediere a corespondenței.

 

Petiţii, sugestii, opinii primite de la cetăţeni, solicitarea de informatii privind funcţionarea instituţiilor administraţiei publice locale.

 

Registru de evidenţă pentru petiţii.

 

Lucrări privind exercitarea atribuţiilor stabilite pe linia apărării naţionale, situaţii de urgenţă, asigurarea ordinii publice.

 

Copiile certificatelor şi adeverinţelor privind atestarea unor situaţii.

 

Rapoarte statistice anuale.

 

Rapoarte statistice semestriale, trimestriale și lunare.

 

Registrul ordinelor de deplasare.

 

Lucrări privind instituirea tutelei şi a curatelei.

 

Lucrări privind acordarea ajutoarelor cu caracter social pentru persoanele şi familiile cu statut socio-economic sub nivelul de subzistenţă, sau cu nevoi speciale.

 

Registrul de evidență al ajutoarelor cu character social.

 

Lucrări privind acordarea drepturilor cu caracter social copiilor aflaţi în pericol sau la care nu sunt asigurate condiţiile socio-morale şi educaţionale şi copiilor cu nevoi speciale.

 

Lucrări privind acordarea de alocaţii, indemnizaţii și ajutoare pentru familiile cu copii.

 

Registrul de evidență al alocațiilor și indemnizațiilor.

 

Registre agricole.

 

Registre cadstru funciar.

 

Planuri topografice privind cadastrul funciar.

 

Documente privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

 

Registru de evidență a cererilor privind reconstituirea proprietății.

 

Registru de evidență a titlurilor de proprietate.

 

Registru certificate de producător agricol.

 

Lucrări privind administrarea păşunilor și a pădurilor.

 

Documente care stau la baza înregistrării datelor în registrul agricol.

 

Copiile certificatelor şi adeverinţelor privind atestarea unor situaţii (certificate de producător agricol, circulaţia produselor agricole, certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra animalelor).

 

Planul urbanistic general al comunei.

 

Studii, hărţi, planuri (zonale, de detaliu, topografice) şi alte lucrări privind organizarea administrativă a comunei.

 

Lucrări privind atribuirea sau schimbarea de denumiri ale localităților, drumurilor sau a altor obiective.

 

Evidenţa şi întreţinerea drumurilor, a locurilor publice şi a clădirilor.

 

Certificatele de urbanism şi documentaţiile care au stat la baza eliberării.

 

Registru de evidenţă a certificatelor de urbanism.

 

Autorizaţii de construire şi documentaţiile care au stat la baza eliberării.

 

Registru de evidenţă a autorizaţiilor de construcţii.

 

Lucrări privind evidenţa monumentelor istorice şi măsurile de protejare, conservare şi restaurare a acestora.

 

Lucrări privind exercitarea atribuţiilor stabilite pe linia protecţiei mediului înconjurător.

 

Rapoarte, anchete, dări de seamă statistice pe linie de urbanism.

 

Bugetul local aprobat și acte privind execuția bugetară.

 

Documente cu caracter normativ sau orientativ privind activitatea financiar contabilă.

 

Dări de seamă contabile anuale.

 

Documente privind evidenţa, inventarierea şi administrarea bunurilor comunei (clădiri etc).

 

Documentaţii privind investiţiile şi reparaţiile capitale.

 

Lucrări privind achiziţiile publice de servicii, lucrări și bunuri.

 

Studii de prefezabilitate, fezabilitate și proiecte tehnice pentru obiectivele de investiții publice și reparații.

 

Programe cu finanţare din fonduri guvernamentale, pre-aderare, structurale, de coeziune şi fonduri pentru agricultură, dezvoltare rurală.

 

Registru de evidenţă a mijloacelor fixe.

 

Registre de rol impozite şi taxe.

 

State de plată.

 

Acte privind indemnizaţiile de naştere şi ajutorul mamelor cu mai mulţi copii.

 

Registru pentru evidenţa veniturilor, partizi. Cereri de stabilire a impozitului pe clădiri.

 

Registru de evidenţă a cheltuielilor.

 

Registru de casă.

 

Fişe de evidenţă a formularelor cu regim special.

 

Contracte de garanţii pentru gestionarii bunurilor. Garanţii băneşti.

 

Propuneri şi documentaţii pentru fundamentarea proiectului de buget.

 

Procese verbale şi alte acte privind casarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar, precum şi transferarea unor bunuri.

 

Lucrări privind parcul auto (foi parcurs, consum carburanţi). FAZ-uri.

 

Dispoziţii de încasare, de plată şi extrase de cont. Acte contabile insolvabile, declaraţii pentru alocaţii de copii, despăgubiri ADAS. Planuri de muncă şi retribuire.

 

Documentaţii privind reparaţii curente la construcţii şi instalaţii.

 

Procese verbale de control financiar CFI.

 

Contribuţii în bani şi muncă.

 

Dări de seamă contabile semestriale.

 

Evidenţa ordinelor de deplasare.

 

Registre, fişe, procese verbale, situaţii privind primirea, recepţia, evidenţa şi consumul materialelor. Note de intrare-recepţie, fişe de magazie-consum de materiale.

 

Rapoarte, situaţii şi alte documente legate de consumul de energie. Note de comandă.

 

Dări de seamă contabile trimestriale.

 

Chitanţiere, boniere, facturi, cotoare.

 

Lucrări privind acordarea de debite și scăderi, borderou debite și scăderi.

 

Certificate şi adeverinţe privind atestarea unor situaţii.

 

Panasz emelése, ha egy személy úgy véli, hogy megsértették a szabad információhoz való hozzáférési jogát, amit az 544/2001 számú törvény alapján igényelt (kivonat):

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate potrivit Legii 544/ 2001 (extras din lege):

 

ART. 21

 

    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

 

    (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

 

    (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

 

    ART. 22

 

    (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenţa lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)

 

    (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

 

    (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

 

    (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

 

    (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

bottom of page